Vilkår og betingelser

 1. Indledning
 2. Om SOS Computer
 3. Ydelsernes omfang
 4. Aftaleindgåelse
 5. Priser, fakturering og betaling
 6. Fortrydelsesret
 7. Personoplysninger
 8. Henvendelser fra SOS Computer
 9. Brugerens software og tredjemands rettigheder
 10. Rigtighed af oplysninger
 11. Ansvar
 12. Fortrolighed
 13. Ændring af betingelserne for brug af SOS Computer
 14. Lovvalg og værneting
 15. Andre vilkår og regler

1. Indledning

1.1 Når du benytter dig af SOS Computer til at opnå computersupport, finder følgende betingelser anvendelse.

1.2 Betingelserne vil være tilgængelige på SOS Computer i deres til enhver tid gældende form. Du opfordres til at gennemlæse betingelserne, ligesom du opfordres til at udskrive og gemme disse betingelser.

2. Om SOS Computer

2.1 Kontaktoplysninger:

SOS Computer (en del af PWM.dk)
CVR: 31 83 60 42
Blommehaven 21
4600 Køge
Tel: +45 30 26 44 42
E-mail: Kontakt os via formularen.

3. Ydelsernes omfang

3.1 SOS Computer hjælper dig ved computerproblemer eller regelmæssig vedligeholdelse. SOS Computers computereksperter benytter sig af fjernskrivebord eller andre tekniske opsætninger hjælpe dig med at løse dit problem. I særlige tilfælde kan vi komme på personligt besøg, hvis problemet kræver det.

3.2 SOS Computer kan på intet tidspunkt garantere, at en konkret fejl afhjælpes. Dette fordi der kan være tale om komplekse sammensætninger og problemer. Eksempelvis kan det være umuligt at afhjælpe visse netværksproblemer eller hardwaredefekter ved support ydet over internettet.

3.3 Ydelsernes omfang er begrænset til det der skriftligt er aftalt. Som eksempel kan nævnes en aftale vedr. en scanning for virus. Denne aftale vil kun omfatte selve scanningen, og ikke udbedring af eventuelle virusangreb.

4. Aftaleindgåelse

4.1 Inden udførelse af supporten, det vil sige inden din computerekspert påbegynder undersøgelse af dit computerproblem, får du oplyst beregningsgrundlaget for prisen, jf. pkt. 5.2. Ved at bekræfte dette, bekræfter du bestillingen af computersupport, hvorefter den valgte computerekspert begynder med at undersøge dit problem. Da computereksperten tidligst kan vurdere omfanget af den fornødne support, når han er påbegyndt med at yde support, vil dette ikke kunne oplyses inden aftalens indgåelse.

4.2 Du vil modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de bekræftede oplysninger. Ordren vil blive opbevaret af SOS Computer, men vil udover ordrebekræftelsen ikke være tilgængelig for dig efter den er afgivet.

4.3 Aftalen mellem dig som kunde og SOS Computer anses for indgået, når SOS Computer har bekræftet ordren. Påbegyndelse af ydelsen betragtes som bekræftelse af ordren. Ved påbegyndelse af ydelsen, bortfalder din ret til fortrydelse, jf. herom i det hele pkt. 6.

4.4 Fortrydelsesret er jf. punkt 6. Vi oplyser dig dog altid om anslået tidsforbrug så tidligt vi kan, og deraf anslået pris. Du kan herefter vælge at stoppe supporten, og kun betale for den brugte tid.

4.5 Hvis en kunde udebliver fra en aftale, er SOS Computer berettiget til at fakturere et gebyr til at dække det tidsforbrug SOS Computer har haft samt mistet omsætning. Dette gebyr beregnes på følgende måde:

 • Supportens varighed planlagt til 1 time eller mindre: Der kræves fuld betaling plus eventuelt kørselsgebyr.
 • Supportens varighed planlagt til over 1 time: Der faktureres for 50% af det planlagte tidsforbrug plus eventuelt kørselsgebyr. Dog faktureres altid mindst 1 time.

Ovenstående vilkår kan være aftalt anderledes i f.eks. en serviceaftale. I så fald er det serviceaftalens vilkår der er gældende.

5. Priser, Fakturering og betaling

5.1 Priser
Det almindelige beregningsgrundlag for prisen er det, som fremgår af pkt. 5.2, medmindre andet er angivet på hjemmesiden i forbindelse med indgåelse af aftalen. SOS Computers ydelser afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår. Efter udførelse af en opgave har kunden 48 timer til at vende tilbage med mangler og evt. yderligere anmodning om hjælp. Herefter fremsendes faktura. Se også punkt 5.4 samt 5.5.

5.2 Det almindelige beregningsgrundlag (private forbrugere)
SOS Computers ydelser afregnes efter medgået tid med de oplyste takster og afregningsbetingelser. Det almindelige beregningsgrundlag for prisen er DKK 299,- inkl. moms for den første påbegyndte halve times support og herefter DKK 299,- pr. påbegyndt halve time support. Det her anførte kan dog være afveget, såfremt et andet beregningsgrundlag konkret er oplyst. Der tillægges kørselsgebyr såfremt vi skal på besøg hos dig.

5.3 Det almindelige beregningsgrundlag (virksomheder)
SOS Computers ydelser afregnes efter medgået tid med de oplyste takster og afregningsbetingelser. Det almindelige beregningsgrundlag for prisen er DKK 239,20 ex. moms for den første påbegyndte halve times support og herefter DKK 239,20 pr. påbegyndt halve time support. Det her anførte kan dog være afveget, såfremt et andet beregningsgrundlag konkret er oplyst. Der tillægges kørselsgebyr såfremt vi skal på besøg hos virksomheden.

5.4 Fakturering
Efter udførelse af tjenesteydelsen fremsender SOS Computer en faktura med specifikation over den medgåede tid, samt en rapport over den udførte service, pr. e-mail.

5.5 Betaling
Det fakturerede beløb forfalder til betaling ved afsendelse af faktura efter udført support. Betaling kan alene ske med bankoverførsel. Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på din konto, eller fordi du uretmæssigt stopper betalingen eller uberettiget kræver betalingen tilbageført, påløber renter fra tidspunktet for fakturaens forfald til betaling sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Vi kræver ikke betaling, hvis dit problem ikke bliver løst. Hvis du selv vælger at stoppe supporten, kræves betaling for den brugte tid i.h.t. punkt 5.2 eller 5.3. Der kræves også betaling hvis vi ikke kan løse problemet pga. defekt hardware eller andre omstændigheder der ligger uden for vores ansvarsområde.

6. Fortrydelsesret

6.1 Vedrørende forbrugere
For at du kan benytte dig af SOS Computers ydelser er det en forudsætning, at du inden SOS Computer påbegynder ydelserne fraskriver dig din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Hos SOS Computer påbegyndes ydelserne umiddelbart i forlængelse af aftalens indgåelse. Derfor giver du ved starten af support afkald på din fortrydelsesret. Som forbruger har du herefter ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens bestemmelser. SOS Computer tager dog som udgangspunkt ikke betaling for opgaver, hvis opgaven ikke kan løses. Denne form for fortrydelsesret gælder dog ikke såfremt kunden vælger at stoppe supporten før SOS Computer opgiver at løse problemet.

6.2 Vedrørende erhvervsdrivende
SOS Computer yder ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

7. Personoplysninger

7.1 SOS Computer er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Vi opbevarer din email samt eventuelle oplysninger du måtte give os i forbindelse med support. Vi opbevarer ikke personlige filer eller anden data. Vi kigger aldrig i dine personlige data når vi udfører support på din computer.

7.2 SOS Computer opbevarer regnskabsmæssige oplysninger i fem år, medmindre dansk lov måtte stille krav om længere opbevaring. Efter fem år slettes oplysningerne automatisk. Regnskabsmæssige oplysninger er oplysninger om ordrer, bestillinger og lignende.

8. Henvendelser fra SOS Computer

8.1 SOS Computer er altid berettiget til at henvende sig til dig vedrørende forhold, der står i direkte forbindelse med de ydelser, SOS Computer efter aftale har ydet eller skal yde.

8.2 Såfremt du har samtykket i at modtage nyhedsbreve, reklamer og andet markedsføringsmateriale fra SOS Computer, er SOS Computer berettiget til at rette sådan henvendelse til dig. Du kan altid uden omkostninger oplyse SOS Computer om at du ikke ønsker at modtage henvendelser af denne art på SOS Computers hjemmeside eller pr. e-mail. SOS Computers kontaktoplysninger fremgår af pkt. 2.1.

9. Brugerens software og tredjemands rettigheder

9.1 Anvender du SOS Computers hjælp til computerproblemer, står du inde for, at du besidder de fornødne rettigheder og licenser til de programmer, du anvender, og særligt de programmer, du behøver hjælp til. Dette gælder også styresystemet på din computer.

9.2 SOS Computer installerer kun programmer, som du oplyser at være berettiget til at anvende og du skal til enhver tid kunne fremvise bevis herfor (f.eks. i form af ægthedscertifikat).

9.3 Som bruger af SOS Computer står du endvidere overfor SOS Computer inde for, at SOS Computer må anvende dit programmel i forbindelse med afhjælpning af dine computerproblemer.

10. Rigtighed af oplysninger

10.1 Du står som bruger overfor SOS Computer inde for at, de oplysninger du afgiver, er rigtige. Dette gælder specielt oplysningen vedrørende din status som forbruger eller erhvervsdrivende samt oplysninger om rettigheder til programmel, du anvender.

10.2 Såfremt SOS Computer på baggrund af urigtige oplysninger fra dig udfører handlinger, der medfører et erstatningskrav fra tredjemand e.l., er du som bruger erstatningsansvarlig for tab lidt af SOS Computer i denne forbindelse. Du er derudover som bruger også forpligtet til at medvirke ved opklaringen, såfremt sådanne krav fremsættes over for SOS Computer.

11. Ansvar

11.1 Du er som bruger selv ansvarlig for at tage behørig backup af systemer, programmel og data m.m., inden du tager imod en tjenesteydelse (herunder råd over telefon, email eller support over fjernskrivebord) fra SOS Computer.

11.2 SOS Computer kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab i form af mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader, som er opstået i forbindelse med råd fra eller handlinger af SOS Computer eller i øvrigt står i sammenhæng med oplysninger givet på SOS Computers hjemmeside. SOS Computer kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for omkostninger pådraget af kunden i forbindelse med support eller andres services, uanset om disse omkostninger er direkte eller indirekte. Det er frivilligt for kunden at følge råd om køb af software eller andre ting, og SOS Computer har intet erstatningsansvar i forbindelse med disse råd der gives i forbindelse med kontakt med SOS Computer.

11.3 SOS Computers erstatningsansvar kan på intet tidspunkt overstige det fakturerede beløb for den pågældende ydelse, og er altid maksimalt DKK 10.000,-. Ligeledes forbeholder SOS Computer sig retten til at afbryde arbejdet med en ydelse på et hvilken som helst tidspunkt i forløbet, hvis det skulle blive nødvendigt. Kunden har ingen krav på erstatning eller kompensation.

12. Fortrolighed

12.1 I forbindelse med gennemførelse af en aftale om computersupport kan SOS Computer få adgang til fortrolige informationer hos dig. SOS Computer indestår for, at SOS Computer og SOS Computers ansatte og eventuelle underleverandører i enhver henseende vil behandle disse oplysninger fortroligt.

12.2 Udover det under 12.1 anførte finder dansk rets almindelige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder anvendelse.

12.3 Uanset ovenstående vil SOS Computer altid være berettiget til at frigive disse informationer til domstolene, politi, myndigheder m.v. samt når SOS Computer er forpligtet hertil ifølge gældende lov.

13. Ændring af betingelserne for brug af SOS Computer

13.1 SOS Computer er til enhver tid berettiget til at ændre de generelle brugerbetingelser. De generelle brugerbetingelser, som er gældende på tidspunktet for bestilling af en ydelse, finder anvendelse på det konkrete aftaleforhold.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Nærværende betingelser og brugen af SOS Computer samt SOS Computers ydelser er underlagt dansk ret.

14.2 Tvister mellem parterne, der udspringer af de generelle betingelser for brug af SOS Computer, aftalen eller SOS Computers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole på SOS Computers til en hver tid værende hjemsted.

15. Andre vilkår og regler

Udover ovenstående vilkår og betingelser, finder følgende vilkår anvendelse hos SOS Computer og på soscomputer.dk: